Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

!

Aktuality

Přerušení dodávky tepla pro ohřev teplé vody - odstávka 2022

Oznamujeme všem odběratelům tepla z centrálního zdroje CZT Valašské Meziříčí, že termín přerušení dodávky teplé vody z důvodu realizace plánovaných ročních oprav a revizí na energetických zařízeních DEZA a.s. a CZT Valašské Meziříčí s.r.o. bude ve dnech

                                                               31. července 2022 - 4. srpna 2022

Dodávka teplé vody bude přerušena v neděli 31. července 2022 od 20,00 hod. a obnovena ve čtvrtek 4. srpna 2022 do 15,00 hod. 

Komentář k situaci zvyšování cen tepelné energie

Na sociálních sítích se objevují zprávy, které se nezakládají na pravdě a správných číslech, kterým pak čtenáři těchto médii slepě věří a tím se i ve městě šíří „pomluvy“ a špatná nálada mezi lidmi. K tomu, co se objevilo na sociálních sítích, krátké vyjádření CZT:

Prodej a nákup CZT městem Valašské Meziříčí – v roce 2015 byla ukončena analýza majetku a hospodaření společnosti CZT od roku 2000 do konce roku 2014 a v květnu roku 2016 město odkoupilo podíly EVČ (DMS), RWE a SBD za cca 12 mil. Kč. Investice byla do 5 let splacena. Další a jediný vážný zájemce o koupi CZT byla společnost ČEZ Teplárenská a.s. Nyní město jako jediný 100 % majitel společnosti CZT každého čtvrt roku kontroluje ekonomiku a provoz CZT na svém zasedání rady města a jednou ročně projednává rada města zprávu auditora o hospodaření firmy. Společnost  Jadrníčková - AUDIT s.r.o. je touto auditorskou společností. Hospodaření CZT je plně v souladu se zákony a předpisy ČR.

Hospodaření a cena tepla – veškeré kalkulace a výkazy společnosti CZT musí odpovídat a odpovídají Cenovým výměrům ERU (Energetický regulační úřad). Cena tepla je cenou věcně usměrňovanou a ERU vydává Cenovou vyhlášku k tvorbě cen, co vše je možné do ceny tepla zahrnout a co je přímo zakázané. Také stanovuje přípustnost zisku v ceně tepla a tím vlastně i maximální možný zisk, který může, v našem případě CZT, dosáhnout.  Hlavní nákladová položka v ceně tepla je cena tepelné energie, za kterou prodává společnost DEZA a.s. teplo společnosti CZT. Náklady na nákup tepla se pohybují na úrovni 90% celkových nákladů CZT. Cena tepla je tvořena od roku 2015 výpočetním vzorcem, který tvoří cena tepla z paliva, což je zemní plyn, náklady na výrobu a distribuci, a ekologické náklady výroby tepla. Cenu tepla od DEZA a.s. tvoří z 85 % náklady na palivo, což je zemní plyn, 7,5 % ceny jsou náklady výroby a distribuce páry pro CZT a 7,5 % jsou ekologické náklady, které představují náklady na tak zvané „povolenky – emisní faktor CO2“. Od 1.5.2022 je předběžná cena nakupovaného tepla od společnosti DEZA a.s. 1030 Kč/GJ bez DPH. Nakupovaná cena s DPH je 1133 Kč/GJ. Tato cena odráží aktualizované, známé náklady k 1.5.2022. Jde především o cenu zemního plynu a elektrické energie, které téměř není možné na komoditních burzách nakoupit za rozumné ceny. Dodavatelé i na fixované ceny uplatňují §1765 Občanského zákoníku a ceny „upravují“ (zvedají), ať se nám to líbí nebo ne. Cena od DEZA a.s. je předběžnou cenou roku 2022, skutečně fakturovaná cena bude známa až po skončení roku 2022, tzn. do konce ledna 2023. K této nakoupené ceně tepla si CZT přidá své vlastní náklady na distribuci, opravy a údržbu horkovodních rozvodů a také fixní, stálé, náklady CZT, a v neposlední řadě i zisk společnosti, který byl v roce 2021 a bude i v roce 2022 jen symbolický, a to max. 0,5%. V konečné ceně tepla musí být jen a jen náklady spojené s výrobou a dodávkou tepla v daném roce. Uvidíme, co se ještě do konce roku přihodí na trhu s energiemi a jestli vůbec bude dostatek zemního plynu v EU a za jaké ceny.

Na otázku co dál, odpovídám: Pokračujme se společností DEZA a.s. ve spolupráci na výrobě a distribuci tepelné energie. Dvacet dva roků vše fungovalo a ceny tepla byly nízké a přijatelné. Rok 2021 a nyní 2022 je mimořádný nejen pro Valašské Meziříčí, ale celou ČR a celou EU. Nastalé problémy „zelené“ politiky Bruselu a nyní neočekávané Ukrajinské krize s dopadem na ropu a zemní plyn musí jednou skončit. Dopad toho co se dotýká nás všech je potřeba překonat, i trpělivostí, a očekávat návrat klidu a stability cen.

I nám, CZT Valašské Meziříčí s.r.o., je velmi nemilé, že musíme upravovat rok od roku naši cenu. Naše snaha a cíle dané radou města je chovat se jako veřejně prospěšná společnost a šetřit kapsy našich zákazníků, obyvatel města Valašské Meziříčí. Bohužel i my jsme na poli energií v ekonomické válce o cenách zemního plynu, elektrické energie, ropy a dalších komodit v hospodářském prostoru EU.

Valašské Meziříčí 3.5.2022
Ing. Josef Gába
jednatel CZT Valašské Meziříčí s.r.o.

 

Krátký informativní přehled o nám kladených otázkách dokumentuje přiložená tabulka.

CZT Valašské Meziříčí s.r.o. vybrané ukazatele. 

Rok Cena tepla (vč. DPH) Obrat společnosti (tis. Kč) Zisk (tis. Kč) Zisk (%)
2017 455,40 Kč/GJ 77 733 5 336 6,86%
2018 500,25 Kč/GJ 78 557 2 143 2,73%
2019 517,50 Kč/GJ 79 859 4 805 6,02%
2020 473,00 Kč/GJ 76 518 7 295 9,53%
2021 807,40 Kč/GJ 138 685 637 0,46%

Kalkulaci tepelné energie položkově jsme povinni dle Energetického zákona předkládat pouze Energetickému regulačnímu úřadu.

Pro informaci uvádíme tyto doplňující informace:

Mzdové náklady společnosti v ceně tepla roku 2021 byly 3,78%.

Fixní náklady (vlastní náklady CZT) v ceně tepla roku 2021 byly 9,4%.
Proměnné náklady (nakupované energie) v ceně tepla roku 2021 byly 90,6%.

Auditované výsledky hospodaření jsou uvedeny zde.
Auditované výsledky hospodaření roku 2021 budou vloženy do sbírky listin po valné hromadě konané 24.5.2022.

Změna ceny tepelné energie od 1.6.2022 - horkovod

Tepelná energie pro horkovodní rozvody ve městě Valašské Meziříčí společnosti CZT Valašské Meziříčí s.r.o. je vyráběna z paliva zemní plyn. Ceny zemního plynu na trhu nejsou v roce 2022 stabilní, ve srovnání s rokem 2021 jsou až dvojnásobné a v blízkém horizontu není možno na trhu zajistit dodávky z jiných, náhradních zdrojů za přijatelné ceny. Ceny se delší dobu pohybují v rozmezí 85 - 120 EUR za 1 MWh, což v přepočtu na cenu tepla v zemním plynu přesahuje hranici 1 200 Kč/GJ.

Výroba tepla + náklady na distribuci tepla s nulovým ziskem se pak  od 1.6.2022 promítají do nově stanovené předběžné průměrné ceny tepelné energie  ve výši 1 450 Kč/GJ bez DPH (DPH je nyní ve výši 10%). Úroveň předání je domovní předávací stanice.

Cena je stanovena v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 4/2021 ze dne 16. září 2021.

Po ukončení kalendářního roku bude podle skutečně vynaložených nákladů souvisejících s výrobou a distribucí tepla stanovena konečná cena tepla roku 2022, která bude podkladem pro konečnou fakturaci tepelné energie za rok 2022.

Na základě nových skutečností uvádíme na webových stránkách společnosti www.cztvm.cz předběžně kalkulované ceny tepelné energie platné od 1.6.2022. Nové ceníky a platební kalendáře platné od 1.6.2022 byly odeslány všem odběratelům doporučeným dopisem.

Ing. Josef Gába v.r., jednatel CZT Valašské Meziříčí s.r.o.

Průměrná cena tepelné energie na rok 2021

 

V souladu s Kupní smlouvou o dodávce tepelné energie vám sdělujeme následující:

Vzhledem k rostoucím cenám zemního plynu a elektrické energie v průběhu roku 2021 společnost DEZA a.s., dodavatel tepelné energie pro CZT, avizuje zvýšení průměrné ceny tepla v roce 2021 pro naši společnost na částku 584 Kč/GJ bez DPH. Nákupní, kalkulovaná cena tepla od společnosti DEZA a.s. v plánu 2021 byla k 1.1.2021   296 Kč/GJ bez DPH. Dojde tak pravděpodobně k nárůstu nákupní ceny téměř o 100%. Toto navýšení se promítne i do navýšení průměrné ceny tepla roku 2021 pro odběratele CZT až na hodnotu 750 Kč/GJ bez DPH (DPH je ve výši 10%). Zálohová cena tepla pro rok 2021 byla 470 Kč/GJ bez DPH.  

Vývoj cen na komoditní burze může v průběhu posledního čtvrtletí 2021 mírně klesnout, a tím i konečná cena tepla pro odběratele může být mírně nižší, než nyní předpokládáme. To ovšem budeme vědět až při vyúčtování ceny tepelné energie za rok 2021 v lednu 2022.

Vzhledem ke vzniklé situaci přijímá i společnost CZT Valašské Meziříčí s.r.o. úsporná opatření v nákladech, aby konečný nárůst ceny tepla nebyl v roce 2021 tak výrazný.

Podrobnější informace k cenám tepelné energie jsou uvedeny na webových stránkách společnosti CZT Valašské Meziříčí s.r.o. www.cztvm.cz . v záložce CENY.

Cena tepelné energie 2021

S ohledem na skutečnost, že cena zemního plynu na burze od začátku roku 2021 stoupla o více jak 50%, reaguje na zvýšení ceny této komodity také náš dodavatel tepla - společnost DEZA a.s. výrazným zvýšením ceny tepla od data 1.7.2021. Z tohoto důvodu společnost CZT Valašské Meziříčí s.r.o. informuje své zákazníky, že cena tepla pro rok 2021 bude vyšší, než jsou stanoveny zálohy na teplo v roce 2021. Zálohy byly kalkulovány ve výši 470 Kč/GJ bez DPH, které je ve výši 10%. Roční vyúčtování za rok 2021 proběhne v lednu podle skutečně fakturovaných odběrů a konečných cen zemního plynu v roce 2021. Společnost CZT předpokládá konečnou průměrnou cenu tepla roku 2021 kolem ceny 500 Kč/GJ bez DPH. I při tomto zvýšení ceny tepla je naše cena jedna z nejnižších v České republice.

S ohledem na to, že společnost CZT chce i nadále dodávat teplo svým odběratelům za co nejlepší cenu, přijímá úsporná opatření i v ostatních nákladech společnosti tak, aby konečný nárůst ceny tepla v roce 2021 byl co nejnižší.

Přerušení dodávky tepla pro ohřev teplé vody dne 14.7.2021

Oznamujeme všem odběratelům tepla z centrálního zdroje CZT Valašské Meziříčí s.r.o., že dne 14.7.2021 od 06:00 do 15:00 hodin dojde k přerušení dodávky teplé vody z důvodu netěsnosti na hlavní armatuře pro parovod CZT Valašské Meziříčí s.r.o. společnosti DEZA a.s.

Za vzniklé problémy se omlouváme.

 

Přerušení dodávky tepla pro ohřev teplé vody - odstávka 2021

Oznamujeme všem odběratelům tepla z centrálního zdroje CZT Valašské Meziříčí, že termín přerušení dodávky teplé vody z důvodu realizace plánovaných ročních oprav na energetických zařízeních DEZA a.s. a CZT Valašské Meziříčí s.r.o. bude ve dnech:

                                      1.8.2021 – 4.8.2021

Dodávka teplé vody bude přerušena v neděli 1. srpna 2021 od 20,00 hod. a obnovena ve středu 4. srpna 2021 do 18,00 hod.

Přerušení dodávky tepla pro ohřev teplé vody - odstávka 2020

Oznamujeme všem odběratelům tepla z centrálního zdroje CZT Valašské Meziříčí, že termín přerušení dodávky teplé vody z důvodu realizace plánovaných ročních oprav na energetických zařízeních DEZA a.s. a CZT Valašské Meziříčí s.r.o. bude ve dnech:

                                      26.7.2020 – 29.7.2020

Dodávka teplé vody bude přerušena v neděli 26. července 2020 od 20,00 hod. a obnovena ve středu 29. července 2020 do 18,00 hod.

 

Přerušení dodávky tepla pro ohřev teplé vody - odstávka 2019

Oznamujeme všem odběratelům tepla z centrálního zdroje CZT Valašské Meziříčí, že termín přerušení dodávky teplé vody z důvodu realizace plánovaných ročních oprav na energetických zařízeních DEZA a.s. a CZT Valašské Meziříčí s.r.o. bude ve dnech:

                                      28.7.2019 – 31.7.2019

Dodávka teplé vody bude přerušena v neděli 28. července 2019 od 20,00 hod. a obnovena ve středu 31. července 2019 do 18,00 hod.

 

Přerušení dodávky tepla pro ohřev teplé vody - odstávka 2018

 

Oznamujeme všem odběratelům tepla z centrálního zdroje CZT Valašské Meziříčí, že termín přerušení dodávky teplé vody z důvodu realizace plánovaných ročních oprav na energetických zařízeních DEZA a.s. a CZT Valašské Meziříčí s.r.o. bude ve dnech:

                                               5. - 8. srpna 2018

Dodávka teplé vody bude přerušena v neděli 5. srpna 2018 od 20,00 hod. a obnovena ve středu 8. srpna 2018 do 15,00 hod.

 

Přerušení dodávky tepla pro ohřev teplé vody - odstávka 2017

Oznamujeme všem odběratelům tepla z centrálního zdroje CZT Valašské Meziříčí, že termín přerušení dodávky teplé vody z důvodu realizace plánovaných ročních oprav na energetických zařízeních DEZA a.s. a CZT Valašské Meziříčí s.r.o. bude ve dnech:

                                               6. - 9. srpna 2017

Dodávka teplé vody bude přerušena v neděli 6. srpna 2017 od 20,00 hod. a obnovena ve středu 9. srpna 2017 do 15,00 hod.

 

Přerušení dodávky TE pro ohřev teplé vody

Oznamujeme všem odběratelům tepla z centrálního zdroje CZT Valašské Meziříčí termín přerušení dodávky tepelné energie pro ohřev teplé vody z důvodu realizace plánovaných ročních oprav a revizí na energetických zařízeních DEZA a.s. a CZT Valašské Meziříčí s.r.o., a to ve dnech:

 

                                        7. - 10. srpna 2016

 

Dodávka tepelné energie pro ohřev teplé vody bude přerušena v neděli 7. srpna od 20,00 hod. a obnovena ve středu

10. srpna do 18,00 hod.

 

 

 

Přerušení dodávek tepla a teplé vody 3.2.2016

Ve středu 3. února 2016 od 8 do 14 hodin bude přerušena dodávka tepla a teplé vody všem odběratelům ze soustavy CZT Valašské Meziříčí.

Důvodem je oprava netěsnosti na parovodu DN 500 mm ve správě společnosti DEZA, a.s.

Za způsobené komplikace se omlouváme.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Přerušení dodávky tepelné energie pro ohřev teplé vody

Oznamujeme všem odběratelům tepelné energie z centrálního zdroje CZT Valašské Meziříčí termín přerušení dodávky tepelné energie pro ohřev teplé vody z důvodu plánovaných ročních oprav na energetických zařízeních DEZA a.s. a CZT Valašské Meziříčí s.r.o. ve dnech:

                                               9. - 12. srpna 2015

Dodávka tepelné energie bude přerušena v neděli 9. srpna od 20,00 hod. a obnovena ve středu 12. srpna do 18,00 hod.

 

 

Kupní smlouva o dodávce tepelné energie

Zveřejňujeme  kupní smlouvu o dodávce tepelné energie platnou od 1.10.2015

  • Kupní smlouvy jsou uzavřeny s účinností od 1. 10. 2015.
  • Kupní smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
  • Ve smlouvě je uveden celkový příkon a předpokládané množství odebrané tepelné energie. Roční fakturace však respektuje skutečný odběr tepelné energie v GJ
  • Cena tepelné energie je konstruována jako jednosložková, tedy bez závazku platit tzv. základní cenu podle celkového příkonu OPS, jak tomu v minulosti bylo
  • Cena tepelné energie je jednotná. Od 1.1.2016 činí průměrná cena 495,-Kč/GJ bez DPH, více viz záložka CENY
  • Zálohy budou placeny jako dosud, tzn. na základě platebního kalendáře ve výši 1/12 předpokládaných ročních nákladů za tepelnou energii. Termín placení záloh je do 10. kalendářního dne na příslušný měsíc